มาตรการ(Control)จัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001 :2013

Posted by pryn on วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 0

          การบริหารจัดการสารสนเทศในองค์กรให้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานISO 27001 :2013นั้น จำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของสารสนเทศ (Information Security Risk)

ISO27001:2013 Controls Annex A
  
          ในการจัดทำและดำเนินระบบ (ISMS Establishment and Implementation)  ISO27001:2013 มีมาตรการให้ท่านเลือกมาใช้มากมายครอบคลุมตั้งแต่เรื่องคน (Human) เรื่องHardware ,Software และอื่นๆ

ท่านสามารถนำมาตรการเหล่านี้มาใช้งาน (Implementation) และวางระบบเฝ้าระวังตรวจสอบ (ISMS Monitoring and Measurement) เพื่อวัดผลว่ามาตรการนั้นๆมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

บทความนี้ขอนำเสนอมาตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตาม Annex A ของ ISO 27001:2013

มาตรการมีทั้งหมด 14  ข้อได้แก่
 • A5. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)    
 • A6.  โครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (organization  of  Information Security)
 • A7. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับบุคลากร (Human Resource Security)
 • A8. การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
 • A9. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
 • A10. การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography)
 • A11.  ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม  (Physical  and environmental Security)
 • A12. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินการ (Operations Security)
 • A13. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการสื่อสารข้อมูล (Communications security)
 • A14. การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ (System acquisition, development and maintenance)
 • A15. ความสัมพันธ์กับผู้ขาย ผู้ให้บริการภายนอก (Supplier relationships)
 • A16.  การบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Information Security Incident Management)
 • A17. ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Information security aspects of business continuity management)
 • A18. ความสอดคล้อง (Compliance)   

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Share This Post

Related posts

0 ความคิดเห็น :

back to top