ISO 27001:2013 - การตรวจสอบประวัติบุคคล (Screening : A7 Human Resource Security)

Posted by pryn on วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 0

ISO 27001:2013 - การตรวจสอบประวัติบุคคล (Screening : A7 Human Resource Security)Screening หรือการตรวจสอบประวัติบุคคล (Background Verification Checking) เป็นมาตรการข้อหนึ่งในการ ทำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001:2013  โดยเน้นการคัดกรองคนที่ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือพัวพันกับอาชญากรรม  มีความรู้ ความสามารถเหมาะกับงานที่รับผิดชอบ
 
การตรวจสอบประวัติบุคคลนี้จะต้องทำภายใต้กฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นจะกลายเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล   ในทางปฏิบัติหลายบริษัทมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยขอข้อมูลจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเด็นน่ารู้ในการขอสอบประวัติอาชญากรรม
  • ต้องกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องตามที่ราชการกำหนด
  • ผู้ถูกสอบประวัติอาชญากรรมต้องลงนามยินยอมให้ตรวจสอบ
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าตัว พร้อมลงนาม
  • ค่าใช้จ่าย 100 บาท/คน
  • ระยะเวลาดำเนินการ 15-30 วัน หลังยื่นเอกสาร

จะเห็นได้ว่า มาตรการสอบประวัติบุคคลด้านอาชญากรรมมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายพอสมควรเลยทีเดียว   ในทางปฏิบัติจึงตรวจสอบเฉพาะบางตำแหน่งงานที่มีความสำคัญสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กรได้  ในต่างประเทศมีการสอบประวัติทำนองนี้มานานแล้ว ที่ต้องทำขนาดนี้ก็เพราะเคยมีการล้วงข้อมูลโดยคนใน พอจับได้ก็พบว่าผู้กระทำผิดเคยมีคดีทำนองนี้มาก่อน 

นอกจากการสอบประวัติอาชญากรรมแล้วบางหน่วยงานอาจใช้วิธีการ Search หาใน Google ,social media เพื่อหาข้อมูลกว้างๆ หรือสอบถามจากบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัครงานก็เป็นวิธีการตรวจสอบแบบหนึ่งที่หลายองค์กรนำมาใช้

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบประวัติอาชญากรรม สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนและแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากคู่มือการปฏิบัติงาน การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการ  และขั้นตอนขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สำหรับฝ่ายบุคคล (จาก pantip.com)


ผู้เขียน : ปริญญ์  เสรีพงศ์, CISA, CEH, ISMS(IRCA)
 ISO 27001 Consultant สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
pryn@ftpi.or.th
 www.facebook.com/club27001

Tagged as:
About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Share This Post

Related posts

0 ความคิดเห็น :

back to top