ระบบเอกสารของ ISO 27001 ( ISMS Documentation) ตอนที่2

Posted by pryn on วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 0


โครงสร้างระบบเอกสารของ ISO 27001

ผู้เขียน ปริญญ์ เสรีพงศ์ CISA CEH ISMS(IRCA)

Email : mr.pryn@gmail.com


ในการทำระบบมีการจัดทำเอกสารหลายฉบับ  แต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างกันมีตั้งแต่เอกสารที่จัดทำเพื่ออธิบายภาพรวมของระบบ ไปจนถึงเอกสารที่อธิบายเชิงเทคนิคในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มสำหรับบันทึกอีกหลายรายการที่มีการใช้งานแตกต่างกันไป 

   โดยทั่วไปโครงสร้างเอกสารจะประกอบด้วยเอกสาร 4 ระดับประกอบด้วย
               ระดับที่1   คู่มือ (Manual)
               ระดับที่ 2  ระเบียบปฏิบัติ  (Procedure)
               ระดับที่ 3  วิธีการปฏิบัติ (Work Instruction)
               ระดับที่ 4  เอกสารสนับสนุนต่างๆ  (Supporting Document) เช่น
    แบบฟอร์ม แผนผัง เป็นต้น
                  คู่มือ (Manual)


คู่มือเป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายภาพรวมทั้งหมดของการจัดทำระบบ
ตั้งแต่แนะนำองค์กร ระบุขอบเขตการจัดทำระบบ นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  ผังโครงสร้างขององค์กร  ไปจนถึงภาพรวมของข้อกำหนดที่นำมาปฏิบัติ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้วย

                   ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)


   เอกสารระดับที่ 2 นี้ ใช้ในการอธิบายสาระสำคัญของเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาที่ต้องการอธิบายว่าต้องทำอะไรบ้าง ครอบคลุมหัวข้อสำคัญของเรื่องที่ต้องการอธิบายไว้ทั้งหมด  ระเบียบปฏิบัติจะอธิบายรายละเอียดในระดับหนึ่ง ให้เกิดความเข้าใจ กรณีมีประเด็นที่มีรายละเอียดเชิงเทคนิคมาก นิยมนำส่วนนี้ไปเขียนเป็นวิธีการปฏิบัติ (Work Instruction) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และการควบคุมเอกสาร  เช่น ระเบียบปฏิบัติเรื่องการบริหารเครือข่าย ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเครือข่ายทั้งหมด  ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติจะเขียนเป็นวิธีปฏิบัติงาน เช่น วิธีปฏิบัติงานเรื่อง การเฝ้าระวังเครือข่าย  เป็นต้น

                   วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)


   วิธีปฏิบัติงาน เน้นอธิบายขั้นตอน รายละเอียดอย่างชัดเจนเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้อธิบายไว้ในระเบียบปฏิบัติ   เอกสารระดับที่ 3 นี้ จะมีการอ้างอิงมาจากระเบียบปฏิบัติ เพื่ออธิบายเชิงลึกและขยายความในรายละเอียด

                   เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)


   ในการปฏิบัติงานจะพบว่ามีเอกสารอื่นที่จำเป็นต้องใช้งานนอกเหนือจากคู่มือ ระเบียบปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงาน  ซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้สามารถจัดให้อยู่ในระดับที่ 4 โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย แบบฟอร์ม  แผนผังเครือข่าย  คู่มืออุปกรณ์(Equipment manual)  รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าโครงสร้างเอกสารมีความจำเป็นในการจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน และกำหนดความเชื่อมโยงของเอกสารทั้งระบบ  การควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องแสดงความสัมพันธ์ของเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในระบบได้ว่า เอกสารเรื่องนั้นเชื่อมโยงกับเอกสารใดที่อยู่ระดับสูงกว่า และเชื่อมโยงกับเอกสารใดที่อยู่ระดับต่ำกว่าด้วย เช่น พิจารณาที่ระเบียบปฏิบัติเรื่องการบริหารเครือข่าย จะต้องเชื่อมโยงไปยังคู่มือ(Manual) ซึ่งมีการอธิบายแนวทางปฏิบัติของข้อกำหนดต่างๆ  และมีข้อหนดที่อ้างอิงมายังระเบียบปฏิบัติเรื่องนี้ด้วย  นอกจากนี้ระเบียบปฏิบัติเรื่องการบริหารเครือข่ายยังอ้างอิงถึงแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารในระดับ4  จะเห็นได้ว่าเอกสารทั้งหมดเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบชัดเจน

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Share This Post

Related posts

0 ความคิดเห็น :

back to top